• Private Villa, Tianjin, China

  • Upon West Brook Rose Garden Villa, Hangzhou, China

  • Bin Sheng Lake Villa 5#, Hangzhou, China

  • Bin Sheng Lake Villa 4#, Hangzhou, China

  • Bin Sheng Lake Villa 2#, Hangzhou, China

  • Qiandao Yacht Villa F, Hangzhou, China